Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů u Spolku zeměměřičů Brno
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

V souladu s čl.12 a čl.13 GDPR vás spolek informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

1. Správce osobních údajů
Spolek zeměměřičů Brno, Moravské náměstí 1, 602 00 Brno.
IČ: 605 54 231
Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl L vložka 4639

2. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů
• přímo od subjektů údajů (uzavření smlouvy, objednávky, žádost o členství)
• přímo od subjektů údajů – poptávky na služby – jednání, vizitky, e-mailové poptávky
• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu)
• údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
• ekonomické údaje (např. bankovní spojení, splatnost)
• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

5. Kategorie subjektů údajů
• člen spolku
• zákazník, který poptává nebo objednává dodávky a služby
• jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci – např. účetní

6. Kategorie příjemců osobních údajů
• správce a zpracovatel osobních údajů – členové spolku
• finanční ústavy
• státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
• osobní údaje nebudou předávány do třetí země

7. Účel zpracování osobních údajů
• evidence členů
• účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
• jednání o smluvním vztahu
• plnění smlouvy
• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
• plnění zákonných povinností ze strany správce

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno jednotlivými pověřenými osobami/členy spolku, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4.

9. Doba zpracování osobních údajů
Po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

11. Práva subjektů údajů
1. V souladu se čl. 12 a 13 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
• účelu zpracování,
• kategorii dotčených osobních údajů
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
• pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
• existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
• požádat správce o vysvětlení
• požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů
• je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav
• nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů
• postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo
• správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace
• odmítnutí souhlasu nebo zrušení souhlasu na zpracování osobních údajů, může vést k ukončení smlouvy na služby dodávky nebo služby PCO pro subjekt osobních údajů – o tomto bude v zákonné lhůtě informován

Tato informace je veřejně přístupná na internetových stránkách správce.