Stanovy Spolku zeměměřičů Brno

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Spolek zeměměřičů Brno je dobrovolný spolek osob zajímajících se o obory zeměměřictví, katastr nemovitostí a jiné příbuzné obory.
 2. Sídlem Spolku je Brno.
 3. Spolek je samostatným právním subjektem.
 4. Spolek může na základě souhlasu členské schůze spolupracovat se spolky ve stejném nebo příbuzném oboru.

Článek 2
Účel spolku

 1. Účelem spolku je podpora odborné činnosti svých členů.
 2. Hlavním cílem spolku je:
  a) vytvářet prostor pro odbornou diskusi nad koncepčními, technickými, ekonomickými a jinými tématy spojenými s činností zeměměřičů,
  b) napomáhat k šíření a praktickému uplatnění nejnovějších poznatků vědy a techniky v oborech působnosti zeměměřičů,
  c) organizovat společenský život a vzájemné neformální vztahy svých členů.

Článek 3
Členství ve spolku, práva a povinnosti členů

 1. Členem může být na základě dobrovolnosti každý občan, který se chce podílet na činnosti spolku a souhlasí se stanovami spolku. Členem spolku může být každý, kdo působí v oboru zeměměřictví, katastru nemovitostí nebo příbuzném oboru nebo se o tuto odbornost zajímá nebo se na ni připravuje studiem.
 2. Členství vzniká registrací písemné přihlášky u člena výboru spolku nebo ústním přistoupením a schválením členskou schůzí. Se vznikem členství je spojena povinnost uhradit jednorázové zápisné.
 3. Členství zaniká:
  a) vystoupením člena,
  b) zrušením na základě rozhodnutí členské schůze pro neplnění členských povinností,
  c) zánikem spolku,
  d) úmrtím člena.
 4. Práva člena:
  a) volit a být volen do všech orgánů spolku,
  b) účastnit se s členskými výhodami akcí spolku, zejména odborných, vzdělávacích a společenských,
  c) podávat připomínky, návrhy a stížnosti k činnosti spolku.
 5. Povinnosti člena:
  a) dodržovat stanovy spolku a usnesení členské schůze,
  b) platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši,
  c) prosazovat zájmy spolku a svou činností přispívat ke zvyšování jeho odborné, ekonomické a společenské úrovně.

Článek 4
Orgány Spolku

 1. Orgány spolku jsou členská schůze, výbor a kontrolní komise.
 2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, který svolává výbor nejméně jednou do roka.
 3. Členská schůze:
  a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za období mezi členskými schůzemi,
  b) volí členy výboru a revizní komise, a to na období nejméně 3 let,
  c) projednává a schvaluje program činnosti spolku a roční rozpočet spolku,
  d) projednává a schvaluje zprávu revizní komise,
  e) na základě návrhu výboru schvaluje výši ročního členského příspěvku a jednorázového zápisného nově přijatých členů,
  f) rozhoduje o přijetí nových členů a zániku členství,
  g) rozhoduje o změnách stanov, zániku spolku a majetkové likvidaci.
 4. Výkonným a řídícím orgánem spolku je výbor.
 5. Výbor:
  a) vede evidenci členů spolku, přijímá přihlášky nových členů, vybírá členské příspěvky,
  b) volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře a další funkcionáře výboru,
  c) odpovídá svou činností členské schůzi,
  d) zastupuje spolek ve styku s jinými orgány a peněžními ústavy,
  e) pověřuje členy spolku konkrétními úkoly.
 6. Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise.
 7. Kontrolní komise:
  a) kontroluje činnost spolku a jeho výboru, zejména dodržování stanov, plnění úkolů přijatých usnesením členské schůze a hospodaření spolku,
  b) odpovídá svou činností členské schůzi.
 8. Statutárním orgánem je předseda spolku a místopředseda spolku, popř. oběma osobami písemně pověřený člen spolku, kteří jednají samostatně.

Článek 5
Zásady hospodaření

 1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, stanovami a rozpočtem.
 2. Činnost spolku je financována:
  a) z výnosů majetku spolku,
  b) z členských příspěvků a zápisného nových členů,
  c) z výnosů ze samostatné výdělečné činnosti pro zajištění cílů spolku jakou jsou odborné, vzdělávací a informační činnosti, kulturní a společenské akce, publikační činnost a zprostředkování služeb,
  d) z dotací, subvencí a darů.
 3. Výši členských příspěvků a zápisného stanoví členská schůze na základě návrhu výboru.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

 1. Spolek zeměměřičů Brno vznikl usnesením zakládající členské schůze konané dne 3. března 1994. Svou činností navazuje na bývalou pobočku Brno Českého svazu geodetů a kartografů.
 2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace ve veřejném rejstříku.

(Registrace stanov u rejstříkového soudu byla provedena dne .2017.)